Velkommen til Stück Construction ApS
Vi sælger kvalitets el hejs, el løfte- og trækspil, stigehejs og andet godt grej til håndværk og industri
Kontakt os på tlf. + 45 42 66 85 07
Gå til indhold

Handelsbetingelser

Returvarer modtages kun efter forudgående aftale og fradrages min. 15% returneringsomkostninger. Specielt fremstillede og hjemtagne varer tages ikke retur.

Pris:
Fakturering finder sted til den på leveringstidspunktet gældende pris. Såfremt der sker ændringer i overenskomstmæssige lønninger, i råmaterialer og/eller valutakurser, toldsatser, fragt forsikringspræmier o.l., forbeholder vi os ret til tilsvarende ændring i den opgivne pris. Dette skal også gælde ved successive leveringer, såfremt der over leveringsperioden måtte ske sådanne ændringer som foran anført.

 
Leveringstid:
Såfremt leveringen hindres eller væsentligt vanskeliggøres som følge af krig, krigslignende tilstande, uroligheder, bestemmelser eller handlinger fra nogen myndigheds eller regerings side, herunder import- og eksportrestriktioner og strejke, lockout, omfattende brandskade, eller andre uden for vort herredømme liggende omstændigheder, udskydes den angivne leveringstid så længe hindring vedvarer. Køberen kan ikke i den anledning annullere handelen. Vi påtager os intet erstatningskrav for eventuel forsinkelse af leveringen, opstået som følge af omstændigheder som de angivne. Såfremt en hindring som anført har vedvaret i 3 måneder fra den angivne leveringsdag, skal køberen være berettiget til at annullere handlen. Ved løbende leveringer skal tilsvarende regler gælde for de enkelte leveringer. Leveringssted: Leveringen sker ab lager og for købers regning og risiko, med mindre anden aftale foreligger.

 
Mangler:
Konstateres der mangler ved de leverede varer påtager sælger sig efter sit valg at afhjælpe manglen eller foretage om levering uden beregning.
Reglerne gælder ikke:
i tilfælde af transportskader, i tilfælde af indgreb og/eller ændringer foretaget af tredjemand.
i tilfælde af naturligt slid, fejlagtig eller skødesløs behandling, overbelastning, forkerte driftsmidler eller ikke overholdelse af sælgers monterings/betjeningsforskrift.

 
Garanti:
 
Vores løfteudstyr er garanteret i 12 måneder efter fakturadato ( DIY produkter 6 måneder ), mod fejl ved fremstillingen.
 
Garantien inkludere IKKE:
 
-      Brug af ikke autoriseret personale
 
-      Brug af uoriginale reservedele
 
-      Rejseudgifter til vore tekniske eksperter ved reparation
 
-      Transport omkostninger, der inkludere andre forhandlere end dem, som har aftale med Stück Construction ApS

-      Øvrige betingelser se manual.

 Reklamationer:
Reklamationer skal fremsendes skriftligt inden 5 dage efter køberens modtagelse af den pågældende levering. I modsat fald mister køberen retten til at påberåbe sig de forhold, som har givet anledning til reklamationen.

Ejendomsforbehold:
Ejendomsretten til de solgte effekter forbliver hos sælgeren, indtil alle ydelser, Incl. morarenter er betalt. Hvis flere effekter er solgt på samme aftale, er ejendomsforbeholdet gældende indtil købesummen for samtlige effekter er betalt.

Ansvar for materiellets skadeforvoldelse (produktansvar):
Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste [AM1] eller andet indirekte tab. I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de 3 foregåede stykker. Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

Værneting:
Alle salg er undergivet dansk rets regler. Alle tvistigheder skal afgøres ved retten i Holstebro med mindre andet er aftalt med kunden
Stück Construction ApS - Jeppe Schous Gade 7 - DK 7500 Holstebro - Tlf. +45 42 66 85 07
Tilbage til indhold